Recherche avancée

卢森堡大公国驻中华人民共和国大使馆 > 卢森堡大公国 > 语言 >

语言

语言

卢森堡承认并使用三种语言:卢森堡语、法语和德语。

历史

卢森堡的多语种源于两个民族在历史上的共存,一个是罗曼斯,一个是日耳曼。

直至1984年,官方使用语言均依据1830年、1832年和1834年的大公法令,该法令规定可在德语和法语中自行选择使用。

在国家行政事务中,使用法语的机率已经明显高于德语。因此,按照传统,法语在十四世纪被指定为行政语言。在哈普斯堡王朝统治时期,西班牙人和奥地利人对优先使用法语作为官方语言均未提出异议。

德语作为政治领域的书面语言,对法律和法令进行评论,从而使法律法令条文人人都可理解。小学教学仅限德语,而法语则在中学阶段引入。

1839年签署的《伦敦条约》赋予了卢森堡自主权,却对改变语言使用状况无所作为。1843年7月26日颁布的法律在小学阶段引入法语教学,强化了双语制度。值得一提的是,很久以来,卢森堡语作为一种源自摩泽尔地区的法兰克语言,一直地位较低。直至1912年,小学阶段才引入卢森堡语教学。

现状

卢森堡的语言现状符合其历史发展的逻辑轨迹。等级式双语制仍占统治地位,但是从1948年宪法修订后便具有了新的意义。实际上,宪法修订案赋予立法者依法确定语言制度的权利。这项新的选择权使得议会于1984年投票通过一项法律,确定卢森堡语为国家语言,首次承认其语言地位。

1984年通过的法律承认三种语言,即卢森堡语、法语和德语作为行政和司法语言。这一平等性在上述法律规定(第三款)中略有变动。该条款规定,公民必须“尽可能地”使用这三种语言。然而,法语仍然是法律语言(第二款),这是因为卢森堡法律源自《拿破仑法典》。

双语制还是多语制

双语制变为多语制后,并没有人为了提升卢森堡语的地位,而去抵制法语和德语。

法语和德语的重要性不仅是政治问题,同时也代表了由罗曼斯和日耳曼世界共存而产生的国家属性。通过维护这两种语言,卢森堡便可延续罗曼斯与日耳曼文化,并具有许多其它文化融汇地的象征地位。承认卢森堡语可以强化和丰富传统的双语制。

多语制的社会政治空间

教师主要是在学前教育阶段对学生讲卢森堡语。孩童从小学一年级起便学习德语阅读和写作,从二年级开始学习法语阅读和写作。卢森堡语仅在中学的初始年级每周教一个小时。学校的语言实践,也反映出这个国家在语言使用方面的状况。就政治和高等教育而言,其特点在于对欧洲开放。的确,学生在校学习的整个阶段以及教育的各个方面,用于语言学习的时数占了教学大纲的50%。

政治方面,掌握两门欧洲主要语言使得卢森堡易于融入欧洲组织,甚至成为一股统一和社会进步的力量。

高等教育方面,三语制使卢森堡的学生可以在任何一个法语、德语或英语国家求学。其实,除了其它可选语言,如拉丁语、西班牙语或意大利语,英语教学在中学阶段受到了高度重视。

这种语言状况对移民适应卢森堡的日常生活也非常有利,因为他们也可以用法语或德语进行表述。因此,多语制既代表对外开放,也表达了接受外来移民到卢森堡的愿望。

部分卢森堡语词汇

Moien Hello 你好

Äddi Goodbye 再见

Wéi geet et? How are you? 你好吗?

Mir geet et gutt/schlecht I’m feeling fine/bad 我感觉很好/不好。

Wou ass...? Where is...? ……在哪?

... de Bäcker? ... the bakery? 面包房?

... de Metzler? ... the butcher’s? 肉店?

... e gudde Restaurant? ... a good restaurant? 好的餐厅?

... d’Gare? ... the train station? 火车站?

... de Kino ? ... the cinema? 电影院?

... de Flughafen? ... the airport? 机场?

Wéivill kascht dat? How much does it cost? 多少钱?

Kann ech de Menu kréien? Could you please 请给我菜单?

give me the menu?

Wann ech gelift Please 请

Merci Thank you 谢谢

Jo Yes 是

Nee No 不

Wat gelift? I beg your pardon? 抱歉

Gär geschitt ! You are welcome! 不客气!

Pardon Sorry 对不起

Ech hunn en Zëmmer reservéiert I have booked a room 我预订了一个房间。